YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS

BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

 1. Yüksek lisans başvurularında adayların
 • ALES
 • Yabancı Dil
 • Lisans not ortalamaları
 • Varsa özel başvuru şartları aranır.
 1. Mülakat-yazılı sınav yapıldığı takdirde
 • Kontenjanın 3 katı aday sınava alınır.
 • Mülakat-yazılı sınavdan en az 50 puan almak şarttır.
 • Sıralama puanı asgari 60’dır.

BİLİMSEL HAZIRLIK

 1. Bilimsel hazırlık programı için belirlenen azami süre iki yarıyıldır.
 2. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 3. Tez hazırlık ve tez çalışması dersleri bilimsel hazırlık öğrencileri tarafından alınamaz.

DERS KAYDI

 1. Öğrencinin, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir
 2. Yüksek lisans programında dersler seçmeli ve zorunlu olarak iki gruba ayrılmıştır.
 3. Öğrenci öncelikli olarak programın zorunlu derslerini alır. Zorunlu dersten başarısız olması durumunda dersi tekrarlar.
 4. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
 5. Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi 40 AKTS’dir.
 6. Yüksek lisans ders döneminde seminer dahil en az sekiz ders alınması gerekmektedir.
 7. Yüksek lisans mezuniyeti için asgari AKTS kredisi 120’dir.

DANIŞMAN ATAMASI

 1. Öğrenci danışman atamaları birinci yarıyılın sonunda yapılır. 

TEZ DÖNEMİ

 1. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci " Yüksek Lisans Tez Çalışması” dersine kayıt yaptırmak ve onay vermekle yükümlüdür.

İLİŞİK KESME

 1. Öğrencinin, zorunlu ve seçmeli dersleri dört yarıyılda başarıyla tamamlayamaması veya mezuniyet için AGNO'nun yüksek lisans için en az 2.5/4.00; doktora için en az 3.00/4.00 olmaması,
 2. Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesi,
 3. Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir örneğini programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi,
 4. Öğrencinin, zorunlu ve seçmeli dersleri dört yarıyılda başarıyla tamamlayamaması veya mezuniyet için AGNO'nun yüksek lisans için en az 2.5/4.00; doktora için en az 3.00/4.00 olmaması,
 5. Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesi,
 6. Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir örneğini programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi,

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Ders Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Kredisi

 

 

(Zorunlu) Bilimsel Arş.Yay.Etiği

3

 

 

(Zorunlu) Tarih Yapmak ve Tarih Öğrenmek

3

 

  (Zorunlu) Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 3  

 

(Seçmeli)  Türkiye’de ve Dünya’da Tarih Öğretimi Araştırmaları

3

 

 

(Seçmeli) Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Ders Kitaplarında Milli Mücadele Dönemi

3

 

 

(Seçmeli) Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi

3

 

 

(Seçmeli) II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Siyasi Partiler ve Eğitim Programları

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Araştırmalarında Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Ders Kitaplarında Anadolu’nun Türkleşmesi

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Öğretimi ve Kültürel Okuryazarlık

3

 

 

(Seçmeli) Osmanlı Devleti’nde Azınlıkların Eğitimi ve Yabancı Okullar

3

 

 

(Seçmeli) Türk Kültür Tarihi

3

 

 

(Seçmeli) Ortaöğretimde Osmanlı Tarihi Öğretimi

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Öğretiminde Aktif Öğrenme

3

 

 

(Seçmeli) Türk Eğitim Tarihi

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Öğretiminde Çağ Taksimi ve Zaman Algısı

3

 

 

(Seçmeli) Bilimsel Tarih Yazımı ve Yayını

3

 

 

(Seçmeli) Tarih Ders Kitaplarında Yeniçağ Tarihinin İncelenmesi

3

 

 

(Seçmeli) Cumhuriyet Dönemi Ders Programında Atatürkçülük

3

 

       
background image